آموزش اصول زمان بندی(برنامه ریزی) پروژه و روش مسیر بحرانی برای دانشجویان

48:00

آموزش اصول زمان بندی(برنامه ریزی) پروژه و روش مسیر بحرانی برای دانشجویان

مدیریت مؤثر پروژه  یک اصل کلیدی  در  هر  پروژه  مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پی گیری فعالیت های پروژه  در طی  یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آنها  را به تأخیر انداخت، مگر  اینکه  کل پروژه با  تأخیر روبرو  شود، شناسایی کنند. فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار  نگرفته اند را می توان  در  گروه فعالیت های شناور قرار داد. برای دانشجویان مهندسی که علاقه مند به مدیریت پروژه هستند، یادگیری این مهارت ضروری است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...