تولید سیمان از خاکستر چوب با استفاده از تکنیک های ابتدایی