بخشی از فیلم جلسه اول دوره آنلاین طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی ساختمان ها با روش محاسبات سریع

پکیج استثنایی 808