دوره آنلاین هیدرولیک پیشرفته (آمادگی کنکور دکتری عمران- گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی)

دوره آنلاین هیدرولیک پیشرفته (آمادگی کنکور دکتری عمران- گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی)

دانلود فیلم جلسه اول رایگان

سرفصل‌های دوره:

۱- فصل اول: مقدمه

۱-۱ رابطه برنولی

۲-۱ مشخصات هندسی مقاطع کانال‌ها

۳-۱ انواع جریان 

۱-۳-۱ جریان دائمی

۲-۳-۱ جریان غیردائمی

۳-۳-۱ جریان یکنواخت

۴-۳-۱ جریان غیریکنواخت (متغیر)

۱-۴-۳-۱ جریان متغیر تدریجی (GVF)

۲-۴-۳-۱ جریان متغیرسریع (RVF)

۳-۴-۳-۱ جریان متغیر مکانی (SVF)

۴-۱ اعداد بدون بعد

۱-۴-۱ عدد رینولدز

۲-۴-۱ عدد فرود

۵-۱ فشار هیدرودینامیکی در جریان‌های انحنادار

۶-۱ رابطه پیوستگی در جریان‌های غیردائمی

۷-۱ سرعت موج

۸-۱ معادله انرژی مخصوص

۱-۸-۱ اعماق متناوب

۹-۱ عمق بحرانی

۱۰-۱ معادله اندازه حرکت

۱-۱۰-۱ اعماق مزدوج

۱۱-۱ پرش هیدرولیکی

۱۲-۱ معادله مانینگ

۱-۱۲-۱ ضریب مانینگ

۱۳-۱ رابطه شزی

۱-۱۳-۱ ضریب شزی

۱۴-۱ مقطع مرکب 

۱۵-۱ ضربه قوچ

۲- فصل دوم: جریان‌های متغیر تدریجی

۱-۲ مقدمه و کلیات

۲-۲ نیمرخ‌های طولی

۳-۲ معادله دینامیکی

۴-۲ محاسبات جریان متغیر تدریجی

۱-۴-۲ محاسبه فاصله از روی عمق (روش گام به گام مستقیم)

۲-۴-۲ محاسبه عمق از روی فاصله (معادله اولر)

۵-۲ ارتباطِ دو دریاچه

۱-۵-۲ کانال با شیب ملایم

۲-۵-۲ کانال با شیب تند

۳- فصل سوم: جریان‌های متغیر مکانی

۱-۳ مقدمه و کلیات

۲-۳ جریان متغیرمکانی با افزایش دبی

۱-۲-۳ معادله دینامیکی با افزایش دبی 

۲-۲-۳ محاسبه پروفیل سطح جریان

۳-۳ جریان متغیرمکانی با کاهش دبی

۱-۳-۳ معادله دینامیکی با کاهش دبی 

۲-۳-۳ سرریزهای جانبی (کناری)

۳-۳-۳ کف مشبک

۴- فصل چهارم: جریان‌های غیردائمی

۱-۴ مقدمه و کلیات

۲-۴ جریان‌های غیردائمی متغیر تدریجی

۱-۲-۴ معادله پیوستگی

۲-۲-۴ معادله حرکت (معادله دینامیکی در جریان‌های غیردائمی)

۳-۲-۴ روش‌های حل معادلات جریان‌های غیردائمی متغیر تذریجی

۱-۳-۲-۴ موج پیشرونده یکنواخت

۲-۳-۲-۴ روش‌های عددی

۴-۲-۴ روش کَرِکتِریستیکس (خصوصیات)

۳-۴ جریان‌های غیردائمی متغیر سریع

۱-۳-۴ موج مثبت 

۲-۳-۴ موج منفی

۱-۲-۳-۴ شکست سد 

۲-۲-۳-۴ برخورد دو موج

۵- فصل پنجم: هیدرولیک سازه‌های مرتبط با جریان‌های آزاد

۱-۵ مقدمه و کلیات

۲-۵ سرریزها

۱-۲-۵ سرریزهای لبه تیز

۱-۱-۲-۵ مستطیلی

۲-۱-۲-۵ مثلثی

۳-۱-۲-۵ مستغرق

۲-۲-۵ سریزهای لبه پهن

۳-۲-۵ سرریز سدها

۱-۳-۲-۵ سرریز لبه آبریز

۲-۳-۲-۵ سرعت در پای سرریز

۳-۳-۲-۵ جریان در پنجه سرریز

۴-۳-۲-۵ کاویتاسیون در سرریزهای بلند

۳-۵ تبدیل‌ها

۱-۳-۵ جریان زیربحرانی

۱-۱-۳-۵ تبدیل‌های عریض‌کننده

۲-۱-۳-۵ تبدیل‌های تنگ‌کننده

۲-۳-۵ جریان فوق بحرانی

۱-۲-۳-۵ تبدیل‌های تنگ‌کننده

۲-۲-۳-۵ تبدیل‌های عریض‌کننده

۳-۳-۵ تغییر جهت

۴-۵ پرش هیدرولیکی

۱-۴-۵انواع پرش

۲-۴-۵ طول پرش

۳-۴-۵ کنترل پرش

۱-۳-۴-۵ حوضچه‌های آرامش

۲-۳-۴-۵ سرریزهای شیب‌شکن (Drop)

۵-۵ سازه های کنترل کننده جریان

۱-۵-۵ آبشار آزاد

۲-۵-۵ پارشال فلوم

۳-۵-۵ جریان بین پایه‌های پل

۴-۵-۵ دریچه‌های زیرگذر

۱-۴-۵-۵ جریان خروجی آزاد

۲-۴-۵-۵ جریان خروجی مستغرق

۵-۵-۵ کالورت

عکس‌های MaythamAnsari
مدرس دوره:
میثم انصاری
طول دوره:
۵۰ ساعت
هزینه ثبت نام بدون تخفیف: 500,000 تومان
هزینه ثبت نام: 500,000 تومان
زمان برگزاری کلاس ها:
چهارشنبه‌ها ۱۳:۰۰-۱۰:۰۰
شروع دوره:
17 آبان 1396
نحوه برگزاری دوره:
آنلاین، ضبط فیلم
این دوره " برگزار شده " می باشد.
آموزشگاهمحتواهای علمی دوره های دکتریاسلایدشو دکتری

محصولات مرتبط

دینامیک خاک
قیمت: 34,000 تومان
34,000 تومان
فناوری اطلاعات ITدر مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
ایده و خلاقیت در معماری ایرانی
قیمت: 48,500 تومان
48,500 تومان
تعامل تكنولوژی و معماری: بررسی و نقد آثار نورمن فاستر
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
فیلم آموزش مقاله نویسی ، مدرس: دانیال جاهد ارمغانی
فروشگاه
temp
قیمت: 75,000 تومان
75,000 تومان
مبانی سازه برای معماران
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 28,000 تومان
28,000 تومان
روش های اجرای پروژه
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
سازه در معماري
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
کتاب تئوری الاستیسیته (کنکور دکتری)
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
ساختمان های فولادی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
کتاب مرجع کامل کنکور فتوگرامتری
قیمت: 37,000 تومان
37,000 تومان
مدیریت استراتژیک پروژه
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 28,000 تومان
28,000 تومان
فیلم دوره مهندسی پی پیشرفته
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 240,000 تومان
168,000 تومان
معماري ديجيتال: كاربرد فناوري‌هاي CAD/CAM/CAE در معماري
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
بسته آموزشی ویژه دکتری معماری
قیمت: 450,000 تومان
450,000 تومان
فن شناسی معماری ایران
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
S22
پکیج فیلم آموزش آمادگی آزمون دکتری عمران
قیمت: 3,376,800 تومان
2,363,760 تومان
تحلیل سازه و مقاومت مصالح
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
سازه های پارچه ای کششی
قیمت: 14,000 تومان
14,000 تومان
نا موجود
طراحي ساختمانهاي بتني براي دانشجويان معماري و مهندسي عمران
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
مديريت پروژه‌هاي صنعتي
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
فیلم دوره دینامیک خاک
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 360,000 تومان
252,000 تومان
کتاب استعداد تحصيلي ويژه آزمون دكتري
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
روش طرح و ساخت با رويكردهاي Turnkey و EPC و BOT و Bridging
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 6,000 تومان
6,000 تومان
فیلم کلاس نکته و تست گرامر زبان انگلیسی
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 100,000 تومان
100,000 تومان
سازه‌های مشبک فضایی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
طبیعت، منبع الهام
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
مجموعه سوالات آزمونهای دکتری مدیریت پروژه و ساخت
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
پکیج فیلم حل تست و آزمون آزمایشی آمادگی کنکور دکتری عمران
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 450,000 تومان
315,000 تومان
کتاب مرجع کامل کنکور نقشه‌برداری
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
نانوفناوری - در معماری و مهندسی ساختمان
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
فیلم دوره تحلیل سازه
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
temp
تخفیف 40درصد
قیمت: 360,000 تومان
360,000 تومان
نا موجود
سيستم‌هاي ساختماني آينده: نگاهي به معماري فردا
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 8,000 تومان
8,000 تومان
پوسته‌ها و سازه‌های ورق تاشده
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 18,000 تومان
18,000 تومان
فیلم دوره الاستیسیته؛ آمادگی کنکور دکتری عمران
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 320,000 تومان
224,000 تومان
کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک-موسسه آموزشی مهندسی سازه 808
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
سیستم های اجرای پروژه در صنعت ساختمان
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
کتاب استعداد تحصیلی دکتری گروه فنی و مهندسی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 14,000 تومان
14,000 تومان
نا موجود
نویسنده: گروه مولفان عصر کنکاش  از مجموعه: دکتری تعداد صفحات: 100 صفحه سال نشر: 1394
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
نا موجود