22165
04:59

بخشی از فیلم آموزشی نکاتی در مورد کنترل خیز در تیرهای بتنی بر اساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ACI435

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.