حل سوال ۵۸ تحلیل سازه آزمون ورود به حرفه محاسبات؛ ارديبهشت ٩٧ توسط ماشین حساب