23711
07:00

فیلم معرفی بخش جدید گفتگوی زنده وبسایت 808

در این فیلم با معجزه گفت و گو در جهت تقویت ارتباطات و توسعه کسب و کار های مهندسی در ایام فاصله گیری اجتماعی ناشی از کرونا بهتر آشنا خواهید شد

اطلاعات بیشتر

playlist

پکیج استثنایی 808