آشنایی با برخی از ويژگی های خاص Seismobuild (نرم افزار ارزيابی و مقاوم سازی سازه های بتنی منطبق با آيين نامه ايران)

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم