بخش پرسش و پاسخ چهارمین همایش طراحی عملکردی و توضیحاتی درباره نحوه تهیه نرم افزار SeismoBuild