12875
16:38

مرور روند تاریخی فرآیندهای PMBOK - قسمت چهارم

در این فیلم که توسط مهندس نادر خرمی راد تهیه شده است، روند تاریخی فرآیندهای PMBOK مرور شده است.

پکیج استثنایی 808