آیا افزایش یا کاهش مقاطع به نفع اطمینان است یا خیر؟

04:20

آیا افزایش یا کاهش مقاطع به نفع اطمینان است یا خیر؟

در این فیلم  به سوال آیا افزایش یا کاهش مقاطع به نفع اطمینان است یا خیر؟، پاسخ داده می شود.
این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.
این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...