آرماتور گذاری سه بعدی دیوار برشی در نرم افزار Allplan 2017

11:18

آرماتور گذاری سه بعدی دیوار برشی در نرم افزار Allplan 2017

Allplan، نرم افزاری قدرتمند و شناخته شده در زمینه طراحی و مدل سازی سه بعدی ساختمان است. در این ویدیو طراحی آرماتورهای دیوار برشی به صورت سه بعدی آموزش داده می شود.