دینامیک سازه ای - قسمت چهارم

21:55

دینامیک سازه ای - قسمت چهارم

در این فیلم در خصوص آنالیز تقریبی از  طریق ساده سازی سیستم MDOF  برای متعادل کردن سیستم SDOF ، تعمیم روش مختصات دهی و ...  بحث می شود. برای آشنایی بیشتر در خصوص مدرس این دوره، جناب دکتر فرزاد نعیم به فیلم مصاحبه مجموعه 808 با ایشان مراجعه کنید.

منبع: +

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...