تحلیل برش و لنگر در تیرها (ترجمه و دوبله اختصاصی 808)