مدل سازی پیشرفته با ادغام مدل ها در ETABS

27:26

مدل سازی پیشرفته با ادغام مدل ها در ETABS

در پروژه های بزرگ که هر قسمت از سازه توسط یک مهندس طراحی می شود، برای اینکه در نهایت یک مدل یکپارچه از کل سازه داشته باشیم لازم است همه مدل ها با هم ادغام شوند.  در این فیلم به آموزش نحوه انجام این کار پرداخته می شود.

منبع