آنالیز تنش های معمول و برشی در اتصال مفصلی

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم