21133
1:46:00

فیلم کامل ورکشاپ بهسازی لرزه ای در قالب یک پروژه واقعی با نرم افزار ABAQUS

playlist

پکیج استثنایی 808