بررسی تفسیری شکست ستون کوتاه

32:42

بررسی تفسیری شکست ستون کوتاه

این فیلم با کسب اجازه از استاد گرامی جناب دکتر تابش پور (مدرس) از طریق وب سایت شخصی ایشان (دستنامه) جهت استفاده کلیه علاقه مندان و مهندسان عمران کشور در این وبسایت بارگذاری شده است. فایل PDF مربوطه را می توانید از اینجا دانلود کنید.