بررسی تفسیری شکست ستون کوتاه

32:42

بررسی تفسیری شکست ستون کوتاه

این فیلم با کسب اجازه از استاد گرامی جناب دکتر تابش پور (مدرس) از طریق وب سایت شخصی ایشان (دستنامه) جهت استفاده کلیه علاقه مندان و مهندسان عمران کشور در این وبسایت بارگذاری شده است. فایل PDF مربوطه را می توانید از اینجا دانلود کنید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم