21652
11:27

چرا باید ساختمان های قدیمی را در برابر زلزله مقاوم سازی کنیم؟

در این فیلم کیت میاموتو در خصوص ارتباط بین زلزله و معماری ساختمان های قدیمی و خطرناک صحبت می کند. در ادامه به تاثیر تکنیک های نواورانه در حفط جان کوکان و سایر افراد در مقابل خطر زلزله اشاره می کند.

منبع

playlist

پکیج استثنایی 808