دینامیک سازه ای -قسمت سوم (دکتر فرزاد نعیم)

20:30

دینامیک سازه ای -قسمت سوم (دکتر فرزاد نعیم)

در این فیلم در خصوص پاسخ به بارگذاری معمول دینامیکی و مفاهیم طیف پاسخ و طیف طراحی بحث می شود. برای آشنایی بیشتر در خصوص مدرس این دوره، جناب دکتر فرزاد نعیم به فیلم مصاحبه مجموعه 808 با ایشان مراجعه کنید.

منبع: +

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...