بتن آرمه، Reinforced Concrete

بتن آرمه، Reinforced Concrete

بتن آرمه، Reinforced Concrete

در بسیاری از قطعات سازه‌ای، کشش مستقیم و یا کشش ناشی از خمش ایجاد می‌شود. به همین جهت برای جبران ضعف مقاومت کششی بتن، ایده بتن مسلح ابداع شده است. در این روش، در هر قسمت که قطعه‌ی سازه‌ای تحت کشش (کشش مستقیم یا کشش ناشی از خمش) قرار گیرد از فولاد به عنوان یک ماده مقاوم در مقابل کشش ایجاد شده استفاده می‌شود.

اگرچه ایده‌ی اولیه در ابداع بتن مسلح، واگذاری نقش مقاومت در مقابل تنش‌های کششی به فولاد بوده است؛ با این وجود فولاد می‌تواند به عنوان یک عنصر کمکی در تحمل فشار نیز در کنار بتن قرار گیرد. به همین دلیل میلگردهای مسلح‌کننده در قطعات فشاری نظیر ستون‌ها و یا حتی در ناحیه‌ی فشاری تیر‌ها به عنوان فولاد فشاری نیز به کار می‌روند.

توجه شود که در یک مقطع بتن آرمه، ممکن است ترک‌های کششی در ناحیه‌ی کششی بتن و در جهت متعامد نسبت به جهت تنش‌های کششی ایجاد شوند. این ترک‌ها ممکن است از میلگردهای کششی نیز عبور کرده و تا نزدیکی‌های تار خنثی بالا روند. با این وجود، معمولا عرض این ترک‌ها بسیار محدود بوده (کوچکتر از ۰٫۳ میلی‌متر) و در عملکرد قطعه‌ی بتن مسلح دخالت نمی‌کنند.

+ منبع: سازه های بتن آرمه، تالیف دکتر داوود مستوفی نژاد، جلد اول

مقالات تحلیلی

محصول

راهنمای استفاده از سنگدانه در بتن
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
موسسه آموزشی 808
مباحث ویژه بتن مسلح
قیمت: 230,000 تومان
230,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
اجرائیات(ضوابط ،روش های اجرایی و اصول ساخت)
اجرایی
سیمای دانش
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
طراحی سازه های بتن آرمه، جلد دوم : مباحث پیشرفته
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
سیمای دانش
دانشگاهی (رفرنس)
تجزیه و تحلیل مسائل سازه های بتن آرمه (جلد اول)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 90,000 تومان
90,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
زلزله
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
سازه های بتن آرمه (جلد اول)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 320,000 تومان
320,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
ارکان دانش
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
حل مسائل سازه های بتن آرمه (جلد اولّ)
قیمت: 110,000 تومان
110,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
تجزیه و تحلیل مسائل آنالیز و طراحی سازه‌های بتن آرمه
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
 (سیر تا پیاز)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 16,000 تومان
16,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
اجرائیات(ضوابط ،روش های اجرایی و اصول ساخت)
اجرایی
سیمای دانش
کمک آموزشی
سازه های بتن آرمه - جلد دوم
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 380,000 تومان
380,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
ارکان دانش
سایر
دانشگاهی (رفرنس)
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
بانك سوالات طرح . اجراي ساختمان هاي بتن آرمه نظارت و اجرا
قیمت: 16,000 تومان
16,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
سایر
طراحی لرزه‌ای دیافراگم ساختمان‌های بتن مسلح
قیمت: 80,000 تومان
80,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
سیمای دانش
کمک آموزشی
تقویت سازه های بتن مسلح با پوشش های پلیمری (FRP)
قیمت: 5,050 تومان
5,050 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
امیر کبیر
کمک آموزشی
نظارت و اجرای ساختمان های بتن آرمه
قیمت: 16,000 تومان
16,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
سیمای دانش
کمک آموزشی
طراحی سازه های بتن مسلح مقاوم در برابر انفجار
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
علم و ادب
کمک آموزشی
مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی و مثال کاربردی
قیمت: 80,000 تومان
80,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
زلزله
علم عمران
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
تحلیل غیرخطی و طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
زلزله
علم عمران
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
کتاب تحلیل و طراحی سازه های بتن آرمه پیشرفته
قیمت: 80,000 تومان
80,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
بتن و سازه های بتنی
سیمای دانش
کمک آموزشی
کتاب طراحی سازه های بتن آرمه، جلد اول: مباحث پایه
قیمت: 220,000 تومان
220,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
سیمای دانش
دانشگاهی (رفرنس)
اجرای ساختمانهای بتن آرمه
قیمت: 0 تومان
15,000 تومان
کاتالوگ: 
عمران
اجرایی
طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه- آزمونهای نظام مهندسی
قیمت: 26,000 تومان
26,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
سازه
علم عمران
کمک آموزشی
 تحلیل غیرخطی و طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 28,000 تومان
28,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
سیمای دانش
سایر
تشریح کامل مسائل طراحی ساختمان های بتن مسلح
قیمت: 8,500 تومان
8,500 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
سایر
کمک آموزشی
تحلیل غیر خطی سازه های بتن آرمه به کمک روش اجزاء محدود
قیمت: 7,500 تومان
7,500 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
اجزاء محدود
سایر
فیلم آموزش طراحی سازه های بتن آرمه در ETABS 2016؛ مطابق آخرین ضوابط مقررات ملی و آیین نامه ACI
قیمت: 700,000 تومان
700,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
طراحی لرزه ای ساختمان های بتن آرمه ( جک میلی )
قیمت: 280,000 تومان
280,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
کارشناسی ارشد
سایر
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 340,000 تومان
340,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 140,000 تومان
140,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)

پرسش و پاسخ

عکس کاربر
2 پاسخ
پیشینه ستون های کوتاه و لاغر در سازه بتن ارمه؟
برای این موضوع در پایان نامه ام به مشکل بر خوردم لطفا کمک کنید

مشاوران این تخصص

#: 1
امیر حسن پور
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 7 ماه

کاربران

اشتراک در RSS - بتن آرمه، Reinforced Concrete