بتن ریزی دال کف انباری (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

13:33

بتن ریزی دال کف انباری (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

در این فیلم با نحوه بتن ریزی دال کف یک انباری آشنا خواهید شد.

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

منبع