از سنگ محکمتر تر سنگ بسازید! ساخت بتن با الیاف شیشه GFRP و در نهایت پرداخت و پولیش آن