23639
06:51

آنالیز در OpenSees

در این فیلم توضیحاتی از ساخت یک مدل تا آنالیز آن در نرم افزار OpenSees ارائه شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808