23668
21:18

مدل سازی سازه در نرم افزار OpenSees

در این فیلم مدل سازی سازه در نرم افزار OpenSees با جزئیات مربوطه آموزش داده شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808