توضیحات پروفسور زاهدی (از نویسندگان آیین نامه بتن) در خصوص سیستم دوگانه باربر جانبی

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم