توضیحات پروفسور زاهدی (از نویسندگان آیین نامه بتن) در خصوص سیستم دوگانه باربر جانبی