20166
04:33

مدلسازی سد خاکی در ABAQUS

در این فیلم خروجی های نشست و تغییر مکان در حالت ساخت مرحله ای تحلیل می شود. در این مثال بررسی نشست های افقی و قائم در مرحله پایان ساخت و قبل از آبگیری صورت می گیرد.

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808