20151
03:28

نحوه بررسی کفایت مرزهای مدل عددی در ABAQUS

نحوه بررسی کفایت مرزهای مدل عددی در ABAQUS در قالب یک مثال گروه شمع ۴ در ۴ (۱۶تایی) تحت بارگذاری قائم با تدریس جناب آقای محب‌اله آگاه بررسی می‌شود. 

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808