3629
28:40

آموزش SeismoStruct بخش How to define infill elements

آموزش SeismoStruct بخش How to define infill elements از طرف گروه 808

playlist

پکیج استثنایی 808