3640
28:40

آموزش SeismoStruct بخش Solving convergence difficulties

آموزش SeismoStruct بخش Solving convergence difficulties از طرف گروه 808

playlist

پکیج استثنایی 808