15888
02:36

تعریف مقطع یک ستون بتن مسلح در نرم افزار SeismoStruct

این فیلم قسمت 5 از پکیج فیلم آموزش تحلیل های غیرخطی پیشرفته IDA با استفاده از نرم افزار SeismoStruct میباشد ، برای تهیه کل پکیج میتوانید به این صفحه مراجعه بفرمایید.

playlist

پکیج استثنایی 808