انبساط حجمی- ظاهری ماسه چیست؟ چرا و چگونه اتفاق می افتد؟

36:14

انبساط حجمی- ظاهری ماسه چیست؟ چرا و چگونه اتفاق می افتد؟

بعد از مشاهده این فیلم خواهید توانست به سوالات زیر پاسخ دهید؟

انبساط حجمی- ظاهری ماسه چیست؟ 

چرا این انبساط رخ می دهد؟

چه عواملی بر این انبساط تاثیر گذار هستند؟

چگونه مقدار این انبساط را در سایت  مشخص کنیم؟

این انبساط چه تاثیراتی بر بتن خواهد داشت؟

چگونه این انبساط را اصلاح کنیم؟

منبع