12166
07:21

ایجاد جوامع پایدار، نقش مهندسان عمران- قسمت اول

این مصاحبه توسط انجمن مهندسان عمران آمریکا (ASCE) انجام شده است.

پکیج استثنایی 808