مصاحبه ویژه گروه 808 با شرکت فضاسازه نقش جهان، بخش کادر فنی ، مدلسازی و محاسبات سازه

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم