11583
06:12

غلبه بر موانع موجود بر سر راه نوآوری

این فیلم از سری مجموعه فیلم های ASCE است که به صورت مصاحبه با افراد موفق مهندسی عمران در کشور آمریکا می باشد ، مشاهده این قبیل فیلم ها می تواند برای مهندسان عمران داخل کشورمان مفید باشد.

پکیج استثنایی 808