11481
06:26

تعریف جدیدی از حرکت: خودروهای متصل به شبکه اینترنت و خودروهای بدون راننده

این فیلم از سری مجموعه فیلم های ASCE است که به صورت مصاحبه با افراد موفق مهندسی عمران در کشور آمریکا می باشد ، مشاهده این قبیل فیلم ها می تواند برای مهندسان عمران داخل کشورمان مفید باشد.

پکیج استثنایی 808