مصاحبه با استاد نعیما معمار برجسته ی ایرانی : بخش یازدهم - معماری دست کن و دزفول شهر آجر از زبان استاد نعیما

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم