مصاحبه با استاد نعیما معمار برجسته ی ایرانی : بخش نهم - نظر استاد نعیما در مورد اساتیدشان :استاد حاتمی , استاد ایرج اعتصام و دکتر پیرنیا

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم