تاثیر فوق العاده فوق روان کننده در میزان روانی و کارآیی بتن

56

تاثیر فوق العاده فوق روان کننده در میزان روانی و کارآیی بتن

در این فیلم تاثیر فوق العاده فوق روان کننده در میزان روانی و کارآیی بتن ریزی در محل هایی که دسترسی راحت وجود ندارد یا موانعی همچون میلگردوجود دارد، خواهیم دید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم