فعال شدن میراگر جرمی و میراگر های ویسکوز FIP برج تایپه ۱۰۱ در هنگام بازدید، بازدیدکنندگان