آزمایش بارگذاری تکرارشونده جهت ارزیابی مقاومت ریل های قطار ساخته شده از بتن پیش تنیده بر اساس استاندارد SRT 2546

02:00

آزمایش بارگذاری تکرارشونده جهت ارزیابی مقاومت ریل های قطار ساخته شده از بتن پیش تنیده بر اساس استاندارد SRT 2546

آزمایش بارگذاری تکرارشونده جهت ارزیابی مقاومت ریل های قطار ساخته شده از بتن پیش تنیده بر اساس استاندارد SRT 2546

Railseat repeated load test and assessment of pre stressed concrete sleeper according to SRT 2546

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم