ویدویی آموزشی فوق العاده2 ساعته از Dirk Bondy, S.E در رابطه با تحلیل و طراحی دیافراگم بتنی مسطح پس کشیده به صورت دستی و نرم افزاری

ویدویی آموزشی فوق العاده2 ساعته از Dirk Bondy, S.E در رابطه با تحلیل و طراحی دیافراگم بتنی مسطح پس کشیده به صورت دستی و نرم افزاری

ویدویی آموزشی فوق العاده2 ساعته از Dirk Bondy, S.E در رابطه با تحلیل و طراحی دیافراگم بتنی مسطح پس کشیده به صورت دستی و نرم افزاری

 Post-Tensioned Flat Plate Concrete Diaphragm Design by Dirk Bondy, S.E

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم