آشنایی با نرم افزار CSiPlant

46:10

آشنایی با نرم افزار CSiPlant

CSiPlantیک محصول نرم افزاری مهندسی یکپارچه برای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لوله کشی و قاب های سازه ای از جمله بررسی تطابق کد لوله کشی با عوامل تشدید کننده تنش و فاکتور های انعطاف پذیری است که بطور خودکار محاسبه و اعمال می شود.

منبع

پکیج استثنایی 808

شامل این فیلم