ساخت و ساز سریع خرپا

06:47

ساخت و ساز سریع خرپا

خرپا بر حسب تعریف از مجموع اعضایی به وجود می‌آید که همگی در یک صفحه قرار داشته و ترکیب آن‌ها یک شبکه‌ی مثلثی ایجاد نماید. چون در خرپاها فرض می‌شود که اعضا در انتهای خود به اعضای دیگر لولا شده‌اند، بنابر این شکل مثلثی تنها شکل پایدار خواهد بود.

منبع