نمونه اجرای یک پروژه کامل به روش Top-Down

05:02

نمونه اجرای یک پروژه کامل به روش Top-Down

در این روش ،ابتدا دیوارهای حائل نصب می شوند،که در بسیاری از موارد این دیوارهای حائل دیوارهای دیافراگمی بتنی هستند.این روش با خاکبرداری تا درست زیر تراز دال سقف سازه زیرزمینی ادامه می یابد و در این مدت بوسیله دیوارهای حائل و استرات های آن،خاک در کناره های سازه نگه داشته می شود.
سپس دال سقف ساخته می شود،که نقش یک نگهدارنده قوی در مدت انجام خاکبرداری ایفا می کند.بازشوهای دسترسی در دال سقف به گونه ای تعبیه می شوند که امکان کارکردن به سمت پایین تا تراز دال کف در سازه زیرزمینی فراهم باشد.
به محض تکمیل دال کف،دیوارهای کناری ساخته شده و استرات های میانی تدریجاً حذف می شوند.سپس بازشوهای دسترسی موجود در دال سقف پر می شوند و متعاقباً سطح زمین خاکریزی و تسطیح می شود.

منبع توضیحات

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم