راز پشت طراحی ساختمان های پاگودا

02:12

راز پشت طراحی ساختمان های پاگودا

پاگودا به گونه‌ای برج با بام‌های چندلا و رده‌وار می گویند.

معماران این معابد را صد ها سال پیش به گونه ای ساختند که هر طبقه به طور جداگانه به اندازه ای انعطاف پذیر باشد که در هنگام رخداد زلزله سالم باقی بماند. بعضی از این معابد با اتصالات انعطاف پذیری که دارند، توانسته اند صدها سال حتی در  زلزله خیز ترین مناطق پا بر جا بمانند.