تسلیح راه و معرفی مطالب نوین در این عرصه

1:17:38

تسلیح راه و معرفی مطالب نوین در این عرصه

در این فیلم پروفسور زورنبرگ به معرفی نسل سوم دستگاههای بیرون کشش ژئوگرید و مطالعات خود ضریبی جهت تعیین کارایی هر ژئوگرید در راهسازی  پرداخته شده است.

منبع