خواص و مزایای بتن خود متراکم

09:05

خواص و مزایای بتن خود متراکم

بتن خود متراکم بتنی است که قابلیت جریان و تراکم تحت اثر وزن خود را دارد. این نوع بتن کاملا قالب را با وجود آرماتور بندی پر می کند. این بتن همگن و یکنواخت است و نیاز به تراکم اضافه تر ندارد.