چگونه کاری که ما را به اهدافمان نمی رساند، ترک کنیم؟ (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)