بخشی از فیلم طراحی دیوارهای برشی کوپله مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ACI318-14 در نرم افزار ETABS2016

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...